ރާއްޖެސަރުކާރު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެއަށް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު: ރައީސް ސަލިޙް

13/11/2023

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެއަށް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު: ރައީސް ސަލިޙް

Advertisement

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި