ރާއްޖެއިދިކޮޅު

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ އައު ޕާޓީއަށް ކިޔަނީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް

25/11/2023

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ އައު ޕާޓީއަށް ކިޔަނީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް

- ލޯގޯއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދިވެހި ރުކެއްގެ ފަންތައް

- ޕާޓީގެ ރަސްމީ ކުަލައަކީ ދަނބު ކުލަ

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި