ރާއްޖެއިދިކޮޅު

ވެރިކަމަށް އައިތާ ދެ މަސްނުވަނީސް 71 ޕަސެންޓް މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތައް ނޫނެކޭ ބުނެފި: ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހް

13/01/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ވެރިކަމަށް އައިތާ ދެ މަސްނުވަނީސް 71 ޕަސެންޓް މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތައް ނޫނެކޭ ބުނެފި: ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހް

Advertisement

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި