މަޖިލިސް 2024

މަޖިލީހަށް ހޮވާ މީހަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރި، އިހްލާސްތެރި މީހެއްތޯ ޔަގީންކުރުން މުހިއްމު: ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމް

19/04/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

މަޖިލީހަށް ހޮވާ މީހަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރި، އިހްލާސްތެރި މީހެއްތޯ ޔަގީންކުރުން މުހިއްމު: ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމް

Advertisement

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި