ރާއްޖެރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިޒްރޭލުން ރަފާއަށް އެރުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

07/05/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

އިޒްރޭލުން ރަފާއަށް އެރުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

- މައްސަލައިގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވީ އެންމެ 3 މެންބަރުން

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި