ރާއްޖެރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވުނު މަޖިލީހަކަށް 19 ވަނަ މަޖިލީސް ވުމަކީ އެމްޑީޕީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް: ޝާހިދު

14/05/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވުނު މަޖިލީހަކަށް 19 ވަނަ މަޖިލީސް ވުމަކީ އެމްޑީޕީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް: ޝާހިދު

Advertisement

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި