ރާއްޖެއިދިކޮޅު

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޭބިކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ ތާކުންތާކުޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން، ވަޢުދަކީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭލުން: އުމަރު ނަސީރު

16/05/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޭބިކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ ތާކުންތާކުޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން، ވަޢުދަކީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭލުން: އުމަރު ނަސީރު

Advertisement

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި