ރާއްޖެއިދިކޮޅު

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އިލެކްޝަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން

26/11/2023

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އިލެކްޝަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން

މަލީހް ވިދާޅުވީ:

- އަބްދުއްރަޙީމް ރައީސް ޔާމީން އަތުން އެމަނިކުފާނު ލޯބިފުޅުވާ ޕާޓީ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި