ވިޔަފާރި

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް: އެންމެ މަޤްބޫލް މަންޒިލްގެ ޝަރަފާއެކު، ސަރަހައްދީ ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ރާއްޖެއަށް

07/05/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް: އެންމެ މަޤްބޫލް މަންޒިލްގެ ޝަރަފާއެކު، ސަރަހައްދީ ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެވޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި:

- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން 2024

- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ހަނީމޫން ޑެސްޓިނޭޝަން 2024

- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ގްރީން ޑެސްޓިނޭޝަން 2024

- އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިންގ ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން 2024

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި