ރާއްޖެސަރުކާރު

"ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި އައީ ހިންދުސްތާން އެރެނޮޓިކްސް ލިމިޓެޑްގެ މީހުން"

11/05/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ރާއްޖޭގައި ތިބި 76 އިންޑިއާ ސިފައިން، ހުރިހާ ސިފައިން ފައިބައިފި

- ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި އައީ ހިންދުސްތާން އެރެނޮޓިކްސް ލިމިޓެޑްގެ މީހުން

- ސިވިިލިއަނުން އެއްކޮށް ފޮނުވާލުމުގެ މަޝްވަރާ އަދި ނުކުރާކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި