ރާއްޖެސަރުކާރު

ކޯޓުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކަމެއް އަދި ރަސްމީކޮށް އެނގިފައެއް ނެތް: މަހްލޫފް

12/04/2023

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ކޯޓުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކަމެއް އަދި ރަސްމީކޮށް އެނގިފައެއް ނެތް: މަހްލޫފް

Advertisement

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި